Informasjonsmøte om reguleringsplan for Feiring Bruk på Lørenskog

12.11.2019, 09:21
Feirings nye hovedkontor

Informasjonsmøte om reguleringsplan for Feiring Bruk på Lørenskog

12.11.2019, 09:21

Tirsdag 26. november kl 18:00 er det informasjonsmøte om reguleringsplan for Feiring Bruk på Lørenskog. Møtet er åpent for alle som er interessert. Av hensyn til antall plasser ønsker vi påmelding.

Velkommen til vårt nye hovedkontor i Feiringveien 31, 1475 Finstadjordet.

KUNNGJØRING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG PLANPROGRAM TIL OFFENTLIG ETTERSYN – Detaljregulering av Lørenskog pukkverk i Lørenskog kommune.

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan etter § 12-3 for Lørenskog pukkverk på Finstadjordet i Lørenskog kommune, se kartutsnitt. Planen og tiltaket omfattes av Forskrift om konsekvensutredninger og utkast til planprogram legges ut på offentlig ettersyn etter lovens § 4-1. Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Kartutsnitt av varslingsområdet

Totalt areal innenfor planområdet er ca. 1015 daa, og inkluderer dagens pukkverk på ca. 489 daa. Området omfatter deler av gnr/bnr 91/13, (92/1), 93/5, 93/6, (95/1) m.fl. Planområdet er i dag uregulert og avsatt til råstoffutvinning og LNF i kommuneplanens arealdel 2015-2026 for Lørenskog kommune. Det planlegges å detaljregulere området til bl.a. råstoffutvinning, industri og næring. Formålet med planarbeidet er å sikre en langsiktig utnyttelse av et nasjonalt viktig byggeråstoff, samtidig som tiltakets konsekvenser for omgivelsene begrenses. Hvorvidt anlegg for asfalt- og betongproduksjon fortsatt skal tillates innenfor området skal avklares i planprosessen. Hensikten med planen er å gi forutsigbare rammer for dagens drift, det er ikke hensikten å utvide driften.

Det ble nylig vedtatt av formannskapet i Lørenskog kommune at det skal utarbeides detaljregulering for området, med tilhørende planprogram og konsekvensutredning. I tillegg til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid, er utkast til planprogram lagt ut på kommunens hjemmeside. Nærmere opplysninger om planarbeidet og øvrige relevante dokumenter i saken, kan fås ved henvendelse til Grindaker AS, firmapost@grindaker.no, +47 23 11 34 40.

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til firmapost@grindaker.no eller per post til: Grindaker AS, Pb 1340 Vika, 0113 Oslo, merket med «Lørenskog pukkverk».
Send gjerne kopi til Lørenskog kommune til postmottak@lorenskog.kommune.no eller per post til: Reguleringsavdelingen, postboks 304, 1471 Lørenskog, merket med kommunens saksnummer «16/4015».

Frist for innspill: 05.01.2020

Bemerkninger vil bli referert og kommentert når saken legges fram til politisk behandling.

DelE-postPrint