Om oss - Feiring

Om oss

Vi er en masseforvalter som er opptatt av å forbedre samfunnets ressursutnyttelse. Vi er ekspert på bærekraftige totalløsninger og produkter innen stein, asfalt og geosynteter. Vi mottar, gjenbruker og gjenvinner masser. Med god ressursforvaltning muliggjør vi store besparelser for kunder, miljø og samfunn

Tradisjon og innovasjon

Feiring Bruk er et familieeid industrikonsern.

Siden oppstarten av det første grustaket på Asak i Skedsmo i 1954 har vi levert minst 200 millioner tonn stein, pukk, grus og asfalt til oppbyggingen av Norge. Helt siden oppstarten har vi vært opptatt av å skape varige løsninger som kommer kundene og samfunnet til gode. Å sitte i førersetet forplikter. Det betyr at vi i tillegg til å yte topp service og aldri kompromisse på kvalitet, har et sterkt ønske om å ta vare på miljøet.

Bransjen har gjennomgått mange modningsfaser. Vi står i dag helt i bresjen i skiftet fra en grå til grønn hverdag, og vi jobber kontinuerlig med å forbedre oss og strekke oss mot nye, bærekraftige mål. Vi har et ansvar for at det vi gjør har en positiv innvirkning på verden rundt oss, og menneskene vi jobber for og med.

Vi søker aktivt dialog med myndighetene og samfunnet der vi ser at vi kan bidra til innovasjon, verdiskaping og bærekraftige løsninger. Den beste veien å gå for å oppnå miljø- og bærekraftsmål er gjennom innovasjon, og vi arbeider hele tiden med å drive denne utviklingen fremover. 

Våre verdier

Løsningsorientert

Vi er problemløsere og skal alltid ha fokus på et optimalt resultat. Arbeidsoppgavene er krevende, og våre ledere legger til rette for et godt samarbeid.

Kompetent

Vi skal oppleves som kunnskapsrike, profesjonelle og trygge i møte med kunden.

Hederlig

Vi opptrer alltid pålitelig, ærlig og ubestikkelig, både internt og eksternt.

Langsiktig

Vi skaper stabilitet og trygghet for våre ansatte, kunder og vårt lokalmiljø. Bærekraftig utvikling preger våre initiativ og beslutninger.

En god nabo

Vi er tilstede for samfunnet og tar hensyn til omgivelsene.

Samfunnsansvar og miljø

Vår virksomhet forvalter og utnytter en rekke ikke-fornybare naturressurser til det beste for samfunnet. Dette ansvaret tar vi på alvor, slik at all vår virksomhet skal være basert på en grunnleggende forståelse for at dette skal gjøres på en bærekraftig og miljøforsvarlig måte. Våre beslutninger er alltid basert på å skape størst lønnsomhet, ikke bare for kunden, men også for miljøet, samfunnet og fremtidige generasjoner.

Det er et konstant behov for våre tjenester i samfunnet. I all hovedsak er disse behovene vedtatt av politikerne som et ledd i utviklingen og vedlikeholdet av landet vårt. Feiring er stolte av å være ISO-sertifisert, og vår påvirkning i det ytre miljøet er regulert gjennom lover, forskrifter og tillatelser. I tillegg arbeider vi aktivt for å forbedre våre miljøprestasjoner ut over det myndighetene krever av oss. Dette gjør vi blant annet gjennom investering i ny og mer miljøvennlig teknologi, i deltakelse og ledelse av forsking for å ta i bruk ny teknologi, nye metoder og optimal utnyttelse av råstoffet vi arbeider med.

Feiring deltar i flere utvalg og forskningsaktiviteter hvor formålet er å finne metoder for å utnytte ressursene enda bedre. Bærekraftig ressursforvaltning gir ikke bare større miljøgevinst, det gir også større totalgevinst. Selv om stein og pukkprodukter er blant de mest miljøvennlige byggeråstoffene som finnes, jobber vi hele tiden med tiltak for å ytterligere redusere den totale belastningen. Vi ønsker å forlenge denne viktige naturressursen ved å spare og bruke den riktig.

Våre anlegg ligger derfor tett på forbrukerstedene, slik at man har kort reisevei og minimal utslipp- og slitasjebelastning. Vi er opptatt av å gi opplæring og utdanning til våre ansatte i forhold knyttet til det ytre miljø. Feiring er miljøsertifisert i hht. NS-ISO 14001:2015 og gjennomgår årlig revisjoner for å sikre at myndighetskrav, egne krav og andre interesseparters krav ivaretas.


HMS

HMS i alle ledd, også hos våre underleverandører og kunder, er viktig for oss. Gjennom godt etablerte rutiner og en bevisst holdning til sikkerhet bygger vi en kultur der alle bidrar til at risikoen for ulykker minimeres. Den enkelte medarbeiders liv og helse går foran alt annet. Vi arbeider kontinuerlig med å skape god trivsel på arbeidsplassene våre, og måler oss selv på dette årlig. Vår målsetting er å ha null arbeidsskader, ingen utilsiktede utslipp til det ytre miljøet og 95 prosent tilfredshet i måling av det psykososiale arbeidsmiljøet. 

Videre skal vi i Feiring beskytte ansatte, utstyr og eiendom mot uhell og skader, sikre arbeidstakernes helse og oppfylle myndighetenes krav til vern av det ytre miljø. Gjennom jevnlig dialog, møter og medarbeidersamtaler oppfordrer vi til at alle ansatte kan komme med innspill og tanker. Resultatet er bedre kvalitet i arbeidet og avdekking av eventuelle nødvendige tiltak og forbedringer. Vi har en stor vernetjeneste med 11 verneombud, herunder ett hovedverneombud som sammen med AMU og bedriftshelsetjenesten er viktige for at vi skal lykkes i vårt arbeid.

Vår historie

Feiring Bruk gikk fra å være gårdsdrift til omfattende pukk og grusindustri. Nå er vi en av Norges ledende masseforvalter.

I 1945 startet Knut Ollendorff sin første produksjonsbedrift, og siden dette har Feiring Bruk ekspandert og vokst til å bli den betydningsfulle familiebedriften vi er idag. I 1959 ble vår første steinforekomst funnet i Feiringåsen. Allerede året etter startet byggingen av steinknuseri. Veien derfra har vært lang, men spennende og utfordrende.

Nå er vi 200 ansatte og har seks forretningsområder. Vi har utviklet oss til å bli en stor masseforvalter som samarbeider på kryss og tvers for å utarbeide best mulig ressursutnyttelse og finne løsninger som alle vinner på, spesielt samfunnet og miljøet.

Vår enorme vekst siden 1945 er noe vi ikke tar for gitt. En mann sitt pågangsmot og drøm er blitt til en bedrift vi alle er stolt over å være en del av. For at vi skal kunne fortsette med verdiskapende leveranser til våre kunder og samarbeidspartnere, er det viktig at vi kontinuerlig vurderer og søker å forbedre både våre egne og medarbeideres prestasjoner. Vi skal fortsette å utføre vårt arbeid med rak rygg, og alltid sette våre verdier i forsetet.


1945
Den første produksjonsbedriften

Den første produksjonsbedriften

Knut Ollendorff starter sin første produksjonsbedrift med fremstilling av Ludoknotter og Monopolhus.

1952
Entreprenørvirksomhet

Entreprenør­virksomhet

Oppstart av entreprenørvirksomhet. Oppdrag for Vann-, E-, og Telegrafverket og kommunene på Romerike.

1954
Grustak

Grustak

Oppstart av grustak på Asak.

1960
Steinknuseri

Steinknuseri

Begynner byggingen av steinknuseri

1962
Asfaltverk

Asfaltverk

Anlegget satt i drift. Asfaltverk bygges av Fjeldhammer Brug.

1966
Nord-Europas største kjeftknuser

Nord-Europas største kjeftknuser

Installasjon av Nord-Europas største kjeftknuser i pukkverk. Fremdeles i produksjon.

1967
Heier Pukkverk

Heier Pukkverk

Oppstart av Heier Pukkverk i Enebakk.

1977
Bjønndalen Bruk

Bjønndalen Bruk

Overtar Bjønndalen Bruk.

1982
Hobøl Pukkverk

Hobøl Pukkverk

Overtar og moderniserer Hobøl Pukkverk.

1988
Nye maskiner

Nye maskiner

Feiring tok i bruk nye lastevogner som kunne ta 130 tonn fjell per lass.

1989
Grefsrud

Grefsrud

Overtakelse av Grefsrud, samt grusanlegget Vilberg. Betongelement selges.

1993
Steinforekomst

Steinforekomst

Kjøper steinforekomsten på Dal.

1994
Pukkverk på Dal

Pukkverk på Dal

Nytt pukkverk på Dal. I full drift fra 1995.

1996
Overtakelse av Hadeland Pukkverk

Overtakelse av Hadeland Pukkverk

Overtar Hadeland Pukkverk 100 prosent.

2000
Hjera Grustak

Hjera Grustak

Overtar Hjera Grustak.

2003
Strøsand til flyplasser

Strøsand til flyplasser

Oppstart av tørkeanlegg for strøsand til OSL og andre flyplasser.

2004
Feiring Asfalt etableres

Feiring Asfalt etableres

Overtar asfaltanlegget i Feiringåsen. Danner firmaet Feiring Asfalt.

2006
TenTex etableres

TenTex etableres

Feiring starter sitt datterselskap TenTex.

2010
Overtar Armoen Pukkverk

Overtar Armoen Pukkverk

Overtagelse av Armoen Pukkverk.

2015
Feiring AS overtar

Feiring AS overtar

Feiring AS overtar 100 prosent av aksjene i Feiring Bruk.

2017
Feiring Vestfold

Feiring Vestfold

Overtar 100 prosent av aksjene i Feiring Nord og etablerer Feiring Vestfold.

2017
Oppretter Feiring Vestfold

Oppretter Feiring Vestfold

Feiring oppretter anlegg i Vestfold.

2017
Oppretter Feiring Nord

Oppretter Feiring Nord

Feiring oppretter anlegg i Tromsø og på Vannøya for å satse i Nord-Norge også.

2018
Nytt hovedkontor

Nytt hovedkontor

Feiring bygger nytt hovedkontor på Lørenskog.