Feiringfondet - Feiring

Feiringfondet

Feiringfondet er etablert som et ledd i Feirings strategi for samfunnsansvar, tett knyttet mot bedriftens verdi om å være en god nabo. Feiring avsetter årlig minimum 500 000 kr, til tiltak som gagner lokalsamfunnene vi opererer i. Potten blir fordelt rundt i de ulike regionene og på ulike type tiltak.

Kriterier tiltaket vurderes etter

  • Lokal: Tiltaket skal være i lokalsamfunnene hvor vi har vår virksomhet. 
  • Bredde: Tiltaket skal gagne mange, ikke kun en elite. Lavterskeltilbud vil bli prioritert.
  • Barn og unge: Feiringfondet støtter i hovedsak tiltak som bidrar til bedre oppvekstsvilkår for barn og unge.
  • Miljø og natur: Feiring har en høy miljøprofil og støtter tiltak som er knyttet mot miljø og natur.

Eksempler på tiltak som faller inn under kriteriene er bygging av lekeplasser, turløyper og motocrossbaner,

Ettersom ett av Feirings hovedvirker er produksjon av byggeråstoff i form av stein, sand og asfalt (inkludert gjennomfarget asfalt i alle farger) vil størst andel av sponsormidlene allokeres til prosjekter som ønsker støtte i form av materialer.

Hva kan jeg søke om:

Du kan søke om støtte både i form av kontanter og materialer (i budsjettet legger vi inn kostpris for materialer, ikke veiledende, så her får du mest for pengene).

Hvor lenge kan jeg få støtte:

For å kunne bidra mange steder støtter vi ett tiltak i maksimalt i opptil 2 år. Fikk du ikke støtte i denne runden så er det ny mulighet ved neste søknadsfrist. Etter støtteperioden er over er det mulig å legge inn en ny søknad, men da vil som regel andre søknader prioriteres først under ellers like vilkår.

Hvordan søker jeg:

Legg inn søknad på hjemmesiden vår www.feiring.no/feiringfondet.
Søknadsfrister hvert kvartal: 29.januar, 29. april, 29. august og 29. november. Vi prøver å behandle søknaden i løpet av 4 uker etter fristen.
Du kan kontakte oss på epost feiringfondet@feiring.no eller telefon 67 91 60 60.

Gjenytelse:

Som gjenytelse ønsker vi i hovedsak informasjon om prosjektet som vi kan vise frem på vår hjemmeside og i sosiale medier. På denne måten kan vi også profilere gode tiltak i lokalsamfunnene vi opererer i og fortelle om hvilke tiltak som har blitt støttet. Det tror vi øker sjansen for at også andre bedrifter vil bidra.

Dette inkluderer kort tekst som beskriver tiltaket (hva) og tiltakshaver (hvem), i tillegg til ett eller flere bilder.

Vi setter alltid pris på mulighet for profilering av bedriften, men dette er ikke et kriterie.

Legge inn adresse for prosjektet
Click or drag a file to this area to upload.
Budsjett for prosjektet (Her laster du opp en oversikt på kostnader for prosjektet)
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Her laster man opp bilder og øvrig info