Med ISO på bunnlinjen - Feiring

Med ISO på bunnlinjen

Med en rykende fersk ISO-sertifisering (ISO 14001:2015 (miljø) og ISO 9001:2015 (kvalitet) har Feiring Bruk lagt grunnlaget for fremtidens virksomhet. Grunnet gode rutiner i forkant, har prosessen for å få sertifisering tatt i underkant av et år.

– Beslutningen om å starte prosessen med sertifisering baserte seg på både organisatoriske og strategiske forhold. Feiring Bruk har gjennomført en omfattende forbedringsprosess de siste årene. ISO sertifiseringen er med andre ord en naturlig videreføring av dette arbeidet. Det betyr også at vi som organisasjon viderefører det positive arbeidet som er utført i organisasjonen de senere årene, slår HMS-leder i Feiring Bruk, Ole Viken, fast.

Forbedringene vil gi et stort avtrykk på hele virksomheten, med hensyn på miljø og kvalitet. Samtidig har sertifiseringen et stort kommersielt potensiale.

– For eksempel er en av hjørnestenene i de to ISO standardene forpliktelsen til kontinuerlig forbedring. Ved å underlegge oss kravene til de respektive standardene vil vi nå kunne løfte oss videre frem og opp. Vi mener at sertifiseringen også er viktig i et markedsperspektiv. Vi har fått tydelige indikasjoner fra flere store aktører om at denne type sertifiseringer i nær fremtid vil være avgjørende for å bli vurdert som leverandør, forteller han. – Vi lever av å levere kvalitet ut til kundene. Med et enda større fokus på hvordan alle ledd i virksomheten påvirker vårt etterlatte inntrykk, vil vi kunne høste store gevinster.

Bevisst på egen virksomhet

Feiring Bruk har gjennom sin ISO-sertifisering gjort seg selv oppmerksom på hvordan selve bedriftsstrukturen er bygget opp.

– Vi har brukt og bruker fortsatt mye tid på å forankre prosessene i hele organisasjonen. Spesielt er det viktig å ha med seg de operative funksjonene. Det er jo her verdiskapningen foregår, og det er helt avgjørende at de er delaktige i prosessen og kan påvirke de valg som blir tatt, forklarer Viken. – I det ligger det at vi hele tiden skal bli dyktigere i alle ledd av virksomheten, og at vi utvikler forståelsen av hvordan alle deler av virksomheten henger sammen. Vi tror at dette vil gjøre oss mer effektive, og at vi opptrer enda mer profesjonelt fra dag til dag, sier han.

Nærmiljøet er et like viktig aspekt i forbindelse med ISO-sertifiseringen.

– Et større fokus på hvordan vi aktivt kan arbeide for mindre miljøbelastning vil også føre til et enda bedre inntrykk av virksomheten ute i nærmiljøet. Vi er overbevist om at dette kommer til å gi oss positive driftsmessige resultater, poengterer Viken.

Kjent landskap

Flere av standardene som kreves for å bli ISO-sertifisert har allerede vært en del av driften hos Feiring Bruk. Derfor har prosessen gått planmessig og blitt gjennomført innenfor rammene som var satt.

– Ja, sier Viken, vi har allerede vært i en forbedringsprosess en stund. Derfor hadde vi et godt grunnlag da vi gikk løs på arbeidet med sertifiseringen. Det har vært stor entusiasme og vilje underveis for å bidra ekstra til for å få dette i mål. Vi er svært tilfredse med at vi har klart å gjennomføre dette innenfor de stramme tidsrammene vi satte oss selv. Vi brukte faktisk mindre enn ett år fra vi startet prosessen, og til vi fikk sertifikatene.

Ingen skrivebordsøvelse

Selv om sertifiseringen er på plass, er ikke arbeidet med prosessen avsluttet. Den operative delen med å implementere prosessene fortsetter for fullt.

– Det stemmer, bekrefter Viken. Prosessen vil jo fortsette videre. Vi har på en måte bare begynt på oppgaven med å forankre dette i hele organisasjonen. Målet er at alle ledd i virksomheten skal bli bevisst på hva vi gjør, og hvorfor. Dette gjelder fra det siste produksjonsleddet og hele veien til ledelsen, slår han fast til slutt.

Siste saker