Utvidelse av planavgrensning - Feiring

Utvidelse av planavgrensning

Tilleggsvarsling om utvidelse av planavgrensning

Detaljregulering av Feiring Bruk i Lørenskog kommune.

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om utvidelse av planområdet for pågående arbeid med detaljreguleringsplan etter § 12-3 for Feiring Bruk pukkverk på Finstadjordet i Lørenskog kommune, se kartutsnitt. Oppstart av planarbeid ble varslet den 13.11.2019, og ble da varslet som «Lørenskog pukkverk». I dialog med Lørenskog kommune har man blitt enige om at «Feiring Bruk» er et mer beskrivende navn for planen. Utkast til planprogram lå ute til offentlig ettersyn i perioden 13.11.2019-05.01.2019. Uttalelser mottatt i forbindelse med varsel om oppstart og offentlig ettersyn av planprogram vil bli oppsummert, kommentert og tatt med videre i arbeidet med planen.

Kart som viser opprinnelig planavgrensning og utvidelse

Opprinnelig planområde er vist med sort, stiplet strek.

Opprinnelig planområde omfatter deler av gnr/bnr
91/13, (92/1), 93/5, 93/6, (95/1) m.fl., og er på totalt cirka 1015 daa.

Utvidet planområde er vist med rød, stiplet strek.

Utvidet planområde omfatter et parti av Feiringveien, fra Fylkesvei 1517 frem til krysset ved Losbyveien. Utvidelsen skal sikre muligheten for å regulere gang- og sykkelvei langs Feiringveien frem til pågående reguleringsplan for gang- og sykkelvei Losbyveien, planid 3029_2016-8. Utvidelsen har et samlet areal på cirka 13,3 daa, slik at det totale planområdet er cirka 1028,3 daa. Det bes kun om innspill til utvidelsen av planområdet.


Spørsmål vedrørende planarbeidet eller innspill til utvidelse av planavgrensning kan rettes til:
firmapost@grindaker.no eller per post til: Grindaker AS, Pb 1340 Vika, 0113 Oslo, merket med «Feiring Bruk».

Send gjerne kopi til Lørenskog kommune til postmottak@lorenskog.kommune.no eller per post til:
Reguleringsavdelingen, postboks 304, 1471 Lørenskog, merket med kommunens saksnummer «16/4015».
Frist for å komme med innspill til varsel om utvidelse av planområde er satt til 05.03.2020.

Siste saker