Sirkulær masseforvaltning - Feiring Bruk

Sirkulær masseforvaltning

Samarbeid er fremtiden

Massehåndtering og massearkitektur har enormt mye effektiviseringspotensial. Sammen med Fremby AS, SINTEF og NGU utvikler Feiring løsninger for å effektivisere gjenvinning, bruk, lagring og transport av byggeråstoffer mellom aktører i bygg- og anleggsbransjen. Prosjektet går over 4 år og har støtte fra Forskningsrådet og har en prislapp på 17 millioner kroner.

Det er enkelt å forstå at en tannlegestol og en kjøkkenstol har ulike formål, selv om begge heter stol. Slik er det også med ulike bergarter og gravemasser. Prosjektet Sirkulær Masseforvaltning skal utvikle gode verktøy og metoder for å få oversikt over tilgjengelige masser, mulige bruksområder, kvalitet og effektiv logistikk.

Massehåndtering og massearkitektur er en av de største utfordringene for bransjen i dag, og er et område med enormt effektiviseringspotensial. Realiteten er at det er flere problemer og prosesser som må utfordres og løses for at dette skal fungere.

I dag planlegges massehåndtering som regel ut fra en bestemt anleggsgjennomføring og ikke ut fra massens utnyttelsespotensiale.

De ulike bygge- og anleggsprosjektene er i hovedsak selvstendige prosjekter hvor masseforvaltning må håndteres internt, og det finnes få overordnede planer som beskriver en mer helhetlig strategi for masseforvaltningen i en region. I tillegg må beslutningstakere i dag samle inn og tolke data manuelt.

Det er lite tilgjengelig prosjektdata eller best practice og ofte dårlige beslutningsgrunnlag. Dette blir fort uoversiktlig for hver enkelt entreprenør.

Behov for løsninger

Direktoratet for mineralforvaltning har estimert at det årlig vil genereres et overskudd på minst 30 millioner tonn steinmasser fra Bygg- og anleggsbransjen (BAE) frem mot 2029. Til tross for føringer lagt i EUs rammedirektiv for avfall, hvor målet er 70% materialgjenbruk, blir ikke disse overskuddsmassene med god kvalitet tatt i bruk til egnede formål. Samtidig har vi dessverre eksempler på at overskuddsmasser også brukes til formål de ikke har god nok kvalitet til. Det hjelper lite at massene er gjenbrukt innenfor prosjektgrensen hvis du vesentlig reduserer levetiden på en vei eller en grunnmur.

Ofte skyldes dette et manglende system for kvalitetssikring og -dokumentasjon, sortering og logistikk. Dagens kvalitetssystemer er tilpasset steinbrudd som er gjennomanalysert av geologer, og som er plassert akkurat der de er på grunn av høy og homogen kvalitet. Gjenbruksmasser derimot varierer enormt, og det brukes lite tid på å kartlegge massenes potensial i tidlig fase. Med dagens kontrollsystemer så er sannsynligheten overhengende for at du forurenser hele haugen din.

Prosjekt Sirkulær Masseforvaltning skal utvikle systemer for tidligfasekartlegging, kvalitetskontroll og dokumentasjon. Hovedmålet er at overskudd og etterspørsel av masser på tvers av prosjekter eller regioner blir håndtert på en mer bærekraftig og lønnsom måte.

Kvaliteten på massene skal spores og forsikres gjennom hele livsløpet og beslutning om fordeling, lagring og prosessering av massene er gitt basert på miljøkostnader og kostnader til lagring og transport. Dette vil sikre at massene blir gjenbrukt på egnet måte.

Vil du vite mer?

Bransjen trenger et økosystem av digitale verktøy for å kunne ta gode beslutninger i tidlig fase, for å følge massene hele veien og dokumentere både klimaavtrykk og ombruksgrad.

Send oss gjerne en e-post hvis du har innspill eller ønsker å vite mer om prosjektet.

Saker i media