Sirkulær masseforvaltning - Feiring

Sirkulær masseforvaltning

Samarbeid er fremtiden

Massehåndtering og massearkitektur har enormt mye effektiviseringspotensial. Sammen med Fremby AS, SINTEF og NGU utvikler Feiring løsninger for å effektivisere gjenvinning, bruk, lagring og transport av byggeråstoffer mellom aktører i bygg- og anleggsbransjen. Prosjektet går over 4 år og har støtte fra Forskningsrådet og har en prislapp på 17 millioner kroner.

Det er enkelt å forstå at en tannlegestol og en kjøkkenstol har ulike formål, selv om begge heter stol. Slik er det også med ulike bergarter og gravemasser. Prosjektet Sirkulær Masseforvaltning skal utvikle gode verktøy og metoder for å få oversikt over tilgjengelige masser, mulige bruksområder, kvalitet og effektiv logistikk.

Massehåndtering og massearkitektur er en av de største utfordringene for bransjen i dag, og er et område med enormt effektiviseringspotensial. Realiteten er at det er flere problemer og prosesser som må utfordres og løses for at dette skal fungere.

I dag planlegges massehåndtering som regel ut fra en bestemt anleggsgjennomføring og ikke ut fra massens utnyttelsespotensiale.

De ulike bygge- og anleggsprosjektene er i hovedsak selvstendige prosjekter hvor masseforvaltning må håndteres internt, og det finnes få overordnede planer som beskriver en mer helhetlig strategi for masseforvaltningen i en region. I tillegg må beslutningstakere i dag samle inn og tolke data manuelt.

Det er lite tilgjengelig prosjektdata eller best practice og ofte dårlige beslutningsgrunnlag. Dette blir fort uoversiktlig for hver enkelt entreprenør.

Behov for løsninger

Direktoratet for mineralforvaltning har estimert at det årlig vil genereres et overskudd på minst 30 millioner tonn steinmasser fra Bygg- og anleggsbransjen (BAE) frem mot 2029. Til tross for føringer lagt i EUs rammedirektiv for avfall, hvor målet er 70% materialgjenbruk, blir ikke disse overskuddsmassene med god kvalitet tatt i bruk til egnede formål. Samtidig har vi dessverre eksempler på at overskuddsmasser også brukes til formål de ikke har god nok kvalitet til. Det hjelper lite at massene er gjenbrukt innenfor prosjektgrensen hvis du vesentlig reduserer levetiden på en vei eller en grunnmur.

Ofte skyldes dette et manglende system for kvalitetssikring og -dokumentasjon, sortering og logistikk. Dagens kvalitetssystemer er tilpasset steinbrudd som er gjennomanalysert av geologer, og som er plassert akkurat der de er på grunn av høy og homogen kvalitet. Gjenbruksmasser derimot varierer enormt, og det brukes lite tid på å kartlegge massenes potensial i tidlig fase. Med dagens kontrollsystemer så er sannsynligheten overhengende for at du forurenser hele haugen din.

Prosjekt Sirkulær Masseforvaltning skal utvikle systemer for tidligfasekartlegging, kvalitetskontroll og dokumentasjon. Hovedmålet er at overskudd og etterspørsel av masser på tvers av prosjekter eller regioner blir håndtert på en mer bærekraftig og lønnsom måte.

Kvaliteten på massene skal spores og forsikres gjennom hele livsløpet og beslutning om fordeling, lagring og prosessering av massene er gitt basert på miljøkostnader og kostnader til lagring og transport. Dette vil sikre at massene blir gjenbrukt på egnet måte.

Vil du vite mer?

Bransjen trenger et økosystem av digitale verktøy for å kunne ta gode beslutninger i tidlig fase, for å følge massene hele veien og dokumentere både klimaavtrykk og ombruksgrad.

Send oss gjerne en e-post hvis du har innspill eller ønsker å vite mer om prosjektet.

Kontaktperson prosjekt

Fredrik Hausmann

Prosjektleder sirkulær masseforvaltning
916 34 321

Saker i media

Høringsinnspill: Mineralloven må legge til rette for mer gjenbruk

5. desember 2022

Feiring har levert levert høringsinnspill til den nye mineralloven i regi av Nærings- og fiskeridepartementet. Vi forbruker årlig mer enn en full lastebil per person av sand, grus og pukk. Det vil fortsette, men vi må slutte å sløse med ressursene.   Byggeråstoffer er essensielle for all samfunnsutvikling. Det trengs for å lage nye veier, legge vannrør, […]

Bruk industrien til å få på plass ladenettverket vi trenger

5. oktober 2022

Knut Harald Ollendorff, fungerende konsernsjef i Feiring “Ingen steder å fylle eller lade” er fremdeles en vanlig forklaringen på hvorfor ikke flere lastebiler går på biogass eller elektrisitet. Skal vi få fart på omstillingen i transportnæringen kan ikke industrien stå stille og vente på en storstilt utbygging.  Industrien har et ansvar Som masseforvalter har Feiring […]

Ny rapport: Manglende oversikt over masser hindrer gjenbruk

21. september 2022

I gjennomsnitt forbruker hver nordmann ca. 15 tonn pukk og grus hvert eneste år. Det tilsvarer mer enn et fullt lastebillass per person. Mye av massene kunne vært gjenbrukt i andre byggeprosjekter, men manglende oversikt hindrer gjenbruk, viser ny rapport.  Rapporten, som har fått navnet sirkulær masseforvaltning – materialstrømsanalyse av overskuddsmasse fra bygg- og anleggsbransjen, […]

Endelig åpnet anlegg for grønn massetransport

16. september 2022

Med egen fyllestasjon for biogass og hurtigladestasjon for el-lastebiler skal Feiring redusere klimagassutslippene i anlegg- og transportbransjen. Anlegget i Lørenskog er det første av sitt slag i tilknytning til en industribedrift, og gir kundene muligheten til å fylle grønt drivstoff når de besøker Feiring. Fungerende konsernsjef i Feiring, Knut Ollendorff omtaler anlegget som fremtidsrettet og […]

Biogass fyllestasjon på Feiring Bruk er åpent for kunder

22. desember 2021

Offisiell åpning vil bli i januar, men alle attester og testfyllinger er gjennomført og godkjent. Noe som vil si at biogasslastebiler allerede nå kan fylle biogass på Feiring Bruk sin avdeling på Lørenskog. Fyllestasjon er døgnåpen, man trenger kort fra Gasum og tilgang hos oss i Feiring for og komme til anlegget. Ta til venstre […]

Prosjekt Sirkulær masseforvaltning

5. juli 2021

Med støtte fra Forskningsrådet skal Feiring i samarbeid med Fremby AS, SINTEF og NGU utvikle en ny tjeneste for å effektivisere gjenvinning, bruk, lagring og transport av byggeråstoff mellom aktører i bygg- og anleggsbransjen. Prosjektet skal gå over 4 år og har en prislapp på 17 millioner kroner. Jomfruelige bergmasser er en ikke-fornybar ressurs som […]